Světci k nám hovoří...


VOLBA JMÉNA A PATRONA
KŘESTNÍHO, PŘI BIŘMOVÁNÍ, V ŘÁDU A VÝZNAMOVÝ VÝKLAD JMEN

Nedávno se mluvilo o úpadku chápání jména, o snahách banalizovat význam křestního jména a zbavit je jeho hlubokého významu. Za příčinu bylo shledáno úsilí distancovat se od křesťanské tradice. Dávání jména má existenciální význam a jde-li o křestní jméno s volbou patrona pak má hlubší podtext než si uvědomujeme.

Při křtu není vyloučeno dát i jiné jméno než jméno nějakého svatého patrona. „Křestní jméno může také vyjadřovat nějaké křesťanské tajemství nebo křesťanskou ctnost. Rodiče, kmotři a farář dbají, aby se nedávalo jméno, které je cizí křesťanskému smýšlení. “ (KKC 2156) Z téhož místa byl již v kapitole o patronech citován význam volby patrona: „Patronát světce poskytuje vzor lásky a zajišťuje jeho přímluvu.“ Toto chápání není nové, bylo i v minulosti. U mučedníků a světců se vždy hledala opora a posila v nejrůznějších životních situacích. Důvěra v jejich přispění, zkušenost, obdiv a úcta souvisely s přijímáním jejich jmen. Ze stejného důvodu i dnes z nich vybíráme patrony a vzory pro život.

Při křtu malých dětí je volba jména na rodičích stejně jako zodpovědnost za jejich výchovu. Souvislost této zodpovědnosti se jménem se objevuje i v řeholních řádech, kde nové jméno při obláčce dává představený komunity. Patron je pomocníkem ve výchově, ve vedení člověka k Bohu i přesto, že k tomuto účelu bylo každému dáno svědomí i anděl strážný. Člověk potřebuje ke svému štěstí člověka na všech stranách i v nebi. A je před ním veliký výběr. V dospělosti ať jde o křest nebo o svátost biřmování vybírá si patrona každý sám. Předpokládá se, že k němu nachází bližší vztah, který ovlivňuje rozvoj jeho osobnosti.

Jméno člověka vyjadřuje jeho totožnost, je pevnou součástí jeho každodenního života a také se podílí na vytváření obrazu o něm. Znalost jména je počátkem vztahů mezi lidmi, bourá odstup a umožňuje důvěrné oslovení.

V Bibli vidíme, že i Bůh volá člověka jménem a osloví jím každého z nás. Křestní jméno nás skrze křest a za přispění patrona napojuje na společenství svatých a s jejich pomocí nám má jít o stálé přibližování se ke Kristu. Pak přispívá k ovlivňování vlastností a celé budoucnosti.

Každé jméno ve svém původu či složení něco vyjadřuje. Pro zájem, který se výkladu jmen začíná věnovat je dále uveden i výklad následujících jmen. Na levé straně abecedně mužská jména, uprostřed významový výklad a na pravé straně ženský protějšek, jméno ženy k uvedenému významu. – pokud jej zde na internetových stranách ještě nenacházíte budou dodána později nebo budou součástí této vytištěné encyklopedie podobně jako kalendář pro tři století..Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.