Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Matka Boží, Panna Maria
Maria Virgo, sancta Dei Genetrix

1. ledna, slavnost
Patron:universální - všech křesťanů, kteří se k ní utíkají - protože je Matkou všech.
Atributy:jednorožec (bájné zvíře jenž se dalo chytit pouze v klíně panny - předobraz vtělení), zelenající se hůl Aronova, věž Davidova (štíty na ní symbolizují mariiny ctnosti), hvězda nad mořem, lilie, růže, oliva, cedr; 12 hvězd kolem hlavy, měsíc a had pod jejími nohami. Bývá znázorňována s holubicí symbolizující Ducha sv. a snad nejčastěji s Božským Dítětem v náruči. Jako bolestná s mečem (či i se sedmi meči v srdci). Její nanebevzetí s doprovodem andělů. Její oslava vyobrazením korunovace s Nejsv. Trojicí.

ŽIVOTOPIS

Z historického pohledu se 1. leden stal začátkem občanského roku se zavedením kalendářní reformy Galia Julia Caesara r. 45 před n.l. V 6. stol. Římská církev přenesla na tento den památku Bohorodičky, kterou původně Byzantská církev stanovila na 26. 12. Mezi narůstajícími Mariánskými svátky byl r. 1931 zaveden na 11. 10. svátek Mateřství P. Marie, který byl zrušen až po II. vatik. koncilu a jehož obsah byl znovu převeden na 1.leden. Do té doby začínal rok svátkem Obřezání Páně, protože na osmý den od narození spadá připomínka obřadu obřízky, při kterém bylo dítěti dáno jméno.

1. leden je zároveň i Světovým dnem míru. Ale i toto jakoby bylo výzvou k vyprošování míru za prostřednictví Bohorodičky.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Matka milosrdenství

Církev slavností na začátku roku svěřuje pod ochranu Bohorodičky celý nastávající rok - další úsek našeho života. Panna Maria je Matka Boží ne v tom smyslu, že by zrodila Kristovo božství, ale tím, že dala Kristu pravou lidskou přirozenost, kterou on ve chvíli vtělení přijal.

Se vznešeným  mateřstvím tělesným se úzce pojí duchovní mateřství Mariino. Duchovní Matkou církve je proto, že je Matkou Boha Vykupitele, s kterým úzce spolupracovala v díle vykoupení, aby se nám dostalo zrození pro nadpřirozený život.

Největší a pro nás nejdůležitější Boží vlastností je Boží milosrdenství, které se ve svrchované míře projevuje v podobě odpuštění, jež se všemu lidstvu nabízí pro výkupnou oběť Božího Syna, Syna Panny Marie.

Dnes, na Nový rok, je to osmý den od slavnosti jeho narození. V osmý den se vykonávala obřízka a byl obřezán i Ježíš. On i Panna Maria, ač oba bez poskvrny, brali na sebe od začátku pozemského života plnou sounáležitost s námi hříšníky.

Panna Maria se od počátečního poznávání Boha podřizovala jeho svaté vůli, ztotožňovala se s ní. Byla plná pokory před Bohem právě proto, že pokora je postojem pravdy a i sám Boží Syn je plný pokory vyvěrající z lásky k nám. V Mariině srdci našel takovou odezvu, že se za účasti Ducha svatého mohl v ní vtělit a spolu s ní mohlo začít dílo vykoupení - dílo Božího milosrdenství.

Panno Maria, sledujeme-li tvůj život na základě evangelních zpráv, vidíme tvůj postoj důvěry a spoléhání se na Boha ve všech okamžicích, které by se nám zdály nepřijatelné anebo bychom alespoň považovali za přirozené mít obavy a ptát se proč. Ty, Panno Maria, vše přijímáš a jdeš dál nejen z lásky k Bohu, ale přímo v Boží lásce, jejímž cílem je věčné společenství s námi všemi. Jediné místo kde jsi použila slovo proč ("proč jsi nám to udělal") , je tam, kde jsi chtěla porozumět svému 12tiletému Dítěti, za které jsi cítila velkou odpovědnost, když jsi je po třídenním úzkostném hledání nalezla v chrámu. A jediná Tvá reakce ve chvíli, kdy Ti Ježíš odpověděl protiotázkou, je ta, že jsi vše "to uchovávala ve svém srdci", jako pokorná učednice Páně. S čím bych měl začít, abych i já šel životem v lásce Boží?

Panno Maria, jsi nejen obraz Boží lásky, ale ty jsi už její uskutečňování skrze svaté mateřství, v němž jsi pod křížem v odevzdání Janovi ustanovena i za moji matku. Stáváš se matkou nás všech, protože jsi se plně nasadila za naše vykoupení, přinesla pro ně nejvyšší oběť a tvé lidské srdce pro nás stále tluče. Jaký je to nesmírný dar, že s pomocí tebe, Matky, jejíž Božské mateřství dnes oslavujeme, může každý z nás dojít usmíření s tvým Prvorozeným a podílu v jeho království.

Jsi Matkou milosrdenství, kterému se ještě stále potřebujeme učit. Bible nám na nejednom místě připomíná důležitost našeho milosrdenství. V knize Ozeáš Hospodin odmítá náš návrat bez pokání a ústy Ozeáše říká: "Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly." (Oz 6,6) - Z celé věty vyplývá, že za slovem "oběť " je myšlena zápalná oběť bez lásky, zatímco skutky milosrdenství, bývají oběť přinášená z lásky (např. u sv. Martina, jeho rozdělení se o plášť s žebrákem, stejně i u Kateřiny Sienské, jež ze společenských konvencí se nesměla zbavit pláště, ale řekla si, raději budu shledána bez pláště než bez lásky. Ale milosrdenství má i mnoho jiných podob, na prvním místě odpuštění, též modlitby za duše v očistci i oběti za obrácení hříšníků). Tajemství milosrdenství je v tom, že činí člověka šťastným. A Bůh nás chce mít šťastné!

Chvalozpěv tvého Magnificat, Panno Maria, měli bychom si osvojit jako denní modlitbu i my, neboť v něm opěvuješ Boží milosrdenství. V tomto chvalozpěvu můžeme pokračovat také tím, že budeme vidět a děkovat za projevy Božího milosrdenství ve svém životě a kolem sebe. A také žít dle tvého příkladu, jak se o to snažili i mnozí svatí.

Církev nám připomíná blízkost Mariiny mateřské lásky kdykoliv se k ní obrátíme o pomoc a učí nás, že: "Mariino mateřství trvá nepřetržitě v plánu milosti ... až do věčného zakončení spásy. ..." (LG 62).

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Předsevzetí si děláme každý sám, zde se mohou nabízet pouze návrhy. Význam dnešního dne i předchozí meditativní texty jich nabízejí hned několik:

Denně se připojovat k Mariinu chvalozpěvu:

"Velebí má duše Hospodina

A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit *všechna pokolení,

Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *k těm, kdo se ho bojí. -

Mocně zasáhl svým ramenem, *rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu *a ponížené povýšil,

hladové nasytil dobrými věcmi *a bohaté propustil s prázdnou. -

Ujal se svého služebníka Izraele, *pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim předkům, *Abrahamovi a jeho potomkům navěky. -

Sláva Otci i Synu *i Duchu svatému,

Jako byla na počátku, i nyní i vždycky *a na věky věků. Amen.

Budu se snažit po celý rok pamatovat na to, že všichni jsme Mariiny děti a tedy jsme také bratry a sestrami, kteří mají žít v jednotě, v úsilí o mír a v lásce přetvářející svět.

Mohu snadněji mnohé dosáhnout, budu-li žít s Marií. A žít s Marií znamená sjednotit se s Bohem jejím prostřednictvím, i když toto sjednocení úplně závisí na vykupitelském díle Krista a z něho čerpá své účinky.

V našem vztahu k P. Marii nesmí jít jen o slova, ale tím nejpodstatnějším by měla být snaha "uvažovat jejím srdcem", to znamená osvojit si hierarchii hodnot podle toho, co se líbí Bohu, co ode mne On očekává. K takovému poznání slouží rozjímavá modlitba. Dejme si proto ještě jedno předsevzetí: "Rozvažovat a důležité uchovávat ve svém srdci jako to činila Panna Maria". Srov. Lk 2,19 a 2,51.

Závěrečná modlitba breviáře (liturgie hodin) o dnešní slavnosti nás obrací k nebeskému Otci slovy: "Bože tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii za Matku Spasitele lidského pokolení; dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života, stále se za nás u něho přimlouvá. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého stále žije a kraluje po všechny věky věků. - Amen."

Doplněk z doporučených modliteb:

Maria, Pomocnice křesťanů, Matko Ježíšova a Matko naše!

Tvé mateřské srdce vnímá každou naši nouzi i naději. Jsi matkou dokonalé pomoci.

Obracíme se k Tobě v plné důvěře, jakou má dítě k matce.

Prosíme, pomoz našemu národu k duchovní a mravní obnově.

Učiň naše rodiny svatyněmi života,

aby se v našich dětech rozvíjel Boží obraz do své plné krásy.

Uč nás ctít a chránit život nenarozených dětí,

vždyť jsou to i Tvé děti, Panno Maria, a Bůh v nich posílá světu novou naději.

Svěřujeme Ti život ve všech podobách na této zemi,

ohrožený ničivou mocí člověka, odvráceného od Tvůrce.

Uč nás pokání a smíru za hříchy a křivdy.

Pomoz uzdravit naši minulost a prozařuj naši přítomností.

Sbližuj národy, aby utvářely budoucnost světa podle Boží vůle.

Ať je církev Tvého Syna světlem, solí i kvasem země,

ať je rodinou a domovem všech lidí, dětí Božích a dětí Tvých.

Amen
Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, sancta Dei Genetrix ; Iustinus, episcopus (asi s. IV); Almachius (391); Eugendus (516); Fulgentius, ep. Ruspen (533); Clarus, abbas Viennen (660/670); Frodobertus (asi 667); Gulielmus, abbas Divionen (1031); Odilo (1049); Hugolinus, eremita (s. XIV.); Iosephus Maria Tomasi (1713); Ioannes et Renatus Lego (1794); Vincentius Maria Strambi (1824); ValentinusPaquay (1905); Sigismundus Gorazdowski (1920); Petrus Iacobus Cortasa Monclú, Narcissus Baldomerus Arribas Arnaiz, Eugenius Néstor Ctesiphon Ortega Villamudrio et Colombanus-Paulus Oza Motinot Henricus (1937); Aloysius Grozde (1943); Marianus Konopiński (1943); Zdislava (1252)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský