Světci k nám hovoří...


@          	sv. Jan Houghton

sv. Jan HoughtonUsed with permission of The Hagiography Circle

@ sv. Robert Lawrence

sv. Robert LawrenceUsed with permission of The Hagiography Circle

@ sv. Augustinus Webster

sv. Augustinus WebsterUsed with permission of The Hagiography Circle

@ sv. Richardus Reynolds

sv. Richardus ReynoldsUsed with permission of The Hagiography Circle

sv. Jan Houghton, Robert Lawrence, Augustin Webster a Richard Reynolds

Ioannes Houghton, Robertus Lawrence, Augustinus Webster et Richardus Reynolds

4. května, připomínka
Postavení:mučedníci z Anglie
Úmrtí:1535

ŽIVOTOPIS

Tři byli kartuziánští představení, čtvrtý kněz z řehole sv. Brigity. Když byl v listopadu 1534 vydaný akt prohlašující krále za hlavu církve v Anglii, označoval zároveň za velezrádce každého, kdo jej odmítl přijmout. K nim patřila dnes připomínaná a popravená čtveřice duchovních, která byla ze skupiny blahoslavených v r. 1886 a kanonizovaných v r. 1970.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

ZLO PLODÍ ZLO, AVŠAK DŮVĚRA BOHU VEDE K VÍTĚZSTVÍ

Jan Houghton byl představeným londýnského kartuziánského kláštera. V době vyhlášeného aktu svrchovanosti krále Jindřicha VIII. nad církví v Anglii mu bylo 48 let. Akt prakticky prohlašoval každého, kdo by uznával nadále papeže za hlavu církve, velezrádcem, jenž zaslouží smrt. Jan Houghton seznámil mnichy svého kláštera s vážnou situací, v níž je čeká těžká volba: Buď odpadnutí od víry nebo mučednická smrt. Odpovědí všech byla dána přednost smrti ve víře a proto se začali modlitbami připravovat na tvrdou zkoušku.

Hned začátkem roku 1535 byl Jan Houghton uvězněn s dalšími dvěma kartuziánskými představenými, kteří se přišli do londýnského kláštera obeznámit se situací a pak šli společně navštívit královského zplnomocněnce Cromwella s prosbou, aby jim u krále vymohl osvobození od přísahy. Těmi dalšími dvěma představenými byli Robert Lawrence, představený v Beauvale v Nottinghamshire, a představený kláštera Navštívení Panny Marie na ostrově Axholme v Lincolnshire Augustin Webster. Cromwell je přijímal s nevolí a nařídil jim přijít si později pro odpověď. Tou pak bylo to, že je nechal zavřít jako zrádce a buřiče. Na smrt byli odsouzeni 28. 4. 1535 i s knězem z řehole sv. Brigity Richardem Reynoldsem, který vynikal svatostí a učeností. K popravě byl určen jako poslední, aby viděl muka svých druhů. Všechny společně šestý den po odsouzení dovedli na popraviště. Každého nejdříve pověsili, potom ještě než dokonal z něj vytrhali vnitřnosti a nakonec tělo rozčtvrtili.

Richard Reynolds z popraviště vyzval přítomné, aby se modlili za krále. Řekl, že kdyby se více modlili již dříve, tak toho, který začal vládnout moudře a zbožně jako Šalamoun, nepřivedly ženy do zkázy. Byla to narážka na pokleslou morálku Jindřicha VIII., který kvůli ženám odtrhl Anglii od katolické církve a dopustil se dalšího protizákonného jednání. Richard pak v mukách zemřel jako poslední ze čtveřice.

Na králi Jindřichu VIII. vidíme odstrašující příklad, jak jeden těžký hřích plodí další ještě těžší hříchy. Na mučednících pak vidíme příklad vytrvalosti ve věrnosti posilované modlitbou až k vrcholnému svědectví důvěry v Boha, do jehož náruče se v mukách vrhají.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Své modlitby rozšířím o prosbu za uchránění se hříchu a za posílení důvěry v Boha. S těmito dvěma prosbami se pomodlím růženec.

Všemohoucí, věčný Bože, Tys dával svatému Janu Houghtonu i Robertu i Augustinovi a Richardovi sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí; dej i nám slabým svou božskou pomoc, abychom Tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Florianus, m. Lauriaci (304); Ioannes Houghton, Robertus Lawrence, Augustinus Webster et Richardus Reynolds (1535); Ladislaus de Gielniow (1505); Ioannes Martinus Moyë (1793); Agapius, Secundinus, (258/259); Antonina (s. III/IV); Silvanus, ep. Gazen (ca. 304)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.