Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Remigius z Remeše
Remigius, ep. Remen

13. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:ca 530
Patron:Remešské diecéze, všeobecně vzývaný proti náboženské lhostejnosti a epidemiím
Atributy:biskupské oblečení, ďábel, holubice s lahvičkou či jinou nádobkou používanou při křtu, zobrazení křtu

ŽIVOTOPIS

Pochází od Laonu ve Francii. Byl nadaný velkou výmluvností, pokorou, horlivostí a trpělivostí. Již ve 22 letech se stal remešským biskupem. Zasloužil se o obrácení Franků na křesťanství. Pod ochranou Chlodvíka I. založil několik biskupství a s rozmachem Francké říše ovlivnil i šíření Církve do celé Evropy.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Tři hesla pro dobrý apoštolát

Narodil se u Laonu ve Francii, tehdy zvané Galií, kolem roku 436 rodičům Emiliovi a Cilinii až v jejich stáří, kdy jeden z jejich synů, Principius, se stal biskupem Soissonským. Poustevník Montán jim předpověděl početí Remigia i s tím, že světlem evangelia osvítí celou Gallii.

Ve velmi mladém věku se rozhodl pro duchovní životní cestu. Stanovil si na ní tři heslovitá pravidla: 1."Zdržuj se!" 2."Počínej si horlivě!" 3. "Buď trpělivý!" V modlitbě a kajícnosti se v poušti připravoval na své povolání a pak přijal nižší svěcení.

Jeho nadání, velké nabírání vědomostí a úžasná výmluvnost nezůstaly skryty. Po smrti remešského arcibiskupa Bennagia byl zvolen na jeho místo i přes své námitky, v nichž zdůraznil svůj věk, pouhých 22 let. Přitom nechtěně předvedl svůj řečnický dar, vroucí lásku k církvi a ke všemu lidu. Pak zasažen milostí volbu přijal.

Je vhodné připomenout si také dobové zasazení jeho zvolení. Domorodé obyvatelstvo patřící k Remeši bylo gallo-římského původu a katolického vyznání, ale s kmeny ostatní části země byly problémy. Jednalo se o pohany nebo ariánce. Za nejmocnější byli považováni bojovní Frankové z dolního Porýní a na Máse. Výraznou roli hrál výbojný panovník Chlodvík, který zničil zbytky římského panství v zemi a dal základ francké říši. Původně sídlil na území dnešní Belgie, pak v Soissonsu a nakonec v Paříži. Ten, když poznal Remigia, vrátil mu bohoslužebnou nádobu, ukořistěnou jeho vojáky. Později jej Remigius připravil na křest. Na rozptýlení Chlodvíkových obav, jak přijme národ změnu jeho víry, a protože chtěl, aby ho Frankové následovali, doporučil mu svolání valného sněmu pro celý národ. Ten se stal díky Remigiově výmluvnosti a ctnostem počátkem masové evangelizace Franků. Ač křest dospělých býval tehdy jen o velikonocích, Remigius vydal nové ustanovení a s Chlodvíkem bylo o vánocích r. 496 pokřtěno i množství dalších katechumenů, bylo jich asi přes tři tisíce. V následujícím roce přijalo křesťanství jedenáct tisíc Franků.

Dle legendy při křtu Chlodvíka mu holubice přinesla nádobku s křižmem a proto se ocitla i na některých jeho vyobrazeních. Služebník, nesoucí se zpožděním křižmo, se nemohl davem přítomných již protlačit, a tak mu je na oltář pomohla přenést holubice, symbolizující Ducha svatého, jehož působením vzniklo ve Francii katolické království.

Remigius krále stále usměrňoval napomínáním a radami, protože ten se nedokázal osvobodit od svých špatných vášní. U nových věřících Remigiovi záleželo obzvlášť na tom, aby nejen znali učení víry, ale aby podle něj také žili. Sám byl velmi mírný, dobrotivý, prokazoval velkou štědrost a vyzařoval z něj klid za všech okolností. Kritické situace zvládal i s humorem. Když mu zapálili jeho sýpku, kterou nešlo uhasit, prohlásil: "Chléb jsme ztratili, tak se alespoň ohřejme, neboť je dnes chladno."

Na radu Remigia svolal Chlodvík další valný sněm, když po porážce ariánských Visigotů urovnal poměry své rozšířené země. A to roku 511, celocírkevní v Orleansu.

Milost Boží se u Remigia neprojevovala jen v jeho zbožnosti a apoštolské horlivosti, ale i zázraky, které činil. Uvádí se, že navrátil slepci zrak a snad vzkřísil i mrtvou dívku. K zázrakům jsou počítána i některá náhlá obrácení z ariánství, konkrétně ariánského biskupa, který se s ním chtěl hádat o víře a roztřesen se mu kajícně vrhl k nohám.

Na konci života Remigius dočasně oslepl. Zemřel ve věku 97 let.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Dnešní den je připomínáno více velmi významných světců, tak se nabízí i více předsevzetí. K tomuto světci by svoji pozornost mohli obrátit zvláště mladí, bohoslovci i kněží, neboť Remigiovo předsevzetí ve třech heslovitých pravidlech je pro apoštolskou práci velmi užitečné: "Zdržuj se!" "Počínej si horlivě!" "Buď trpělivý!"

Poučení najdou i rodiče, že i poslední dítě počaté ve věku pro který se všichni pohorší, může být právě mimořádným darem od Boha pro celý národ, proto nikdy k novému životu neřeknou "ne".

Do závěrečné modlitby se hlavně hodí "Díky!"

Díky Tobě Bože, že nám posíláš své svaté, abychom žili tak, jak oni nás učili svým příkladem. I my k tomu potřebujeme Tvou milost, o niž pokorně prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarius, ep. Pictaien. et doctor Eccl. (367); Hermylius et Stratonicus (asi 310); Agricius (asi 330); Remigius, ep. Remen (ca 530); Kentigernus (603/612); Petrus, m. Capitoliadi (713); Gumesindus et Servus Dei (852); Godefridus, comes Capenbergen (1127); Iutta (1228); Veronica Negroni de Binasco (1497); Victoria a Iesu Francisca Valverde González (1937); Æmilius Szramek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský