Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
blah. Veronika Negroni de Binasco
Veronica Negroni de Binasco

13. ledna, připomínka
Postavení:řeholnice CSA
Úmrtí:1497

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Binasku u Milána, ve velmi chudé rodině. Snad čím větší byla jejich chudoba, tím větší byla poctivost a upřímnost v jejich zbožné rodině. Veronika se netrápila tím, že pro chudobu nemohla chodit do školy, ale spíše touhou po řeholním životě. Od dětství byla velmi zbožná a vnímavá v duchovních věcech. Pokroku nabývala vnitřní modlitbou, rozjímáním o Bohu a jeho vztahu k nám. Vedle zbožnosti vynikala velkou pílí a ráda pracovala. Svou vůli cvičila různými sebezápory a aby se mohla dostat do kláštera, stal se z ní samouk v základním vzdělání. Sama se po nocích snažila naučit číst a psát, ve dne pracovala.

Své neúspěchy i velmi malé pokroky svěřovala v modlitbě Panně Marii, kterou dětinně ctila a vzývala. Při jedné modlitbě se jí Panna Maria zjevila a řekla jí slova tohoto smyslu: "Utiš se mé dítě a nedělej si tolik starostí, vždyť stačí, znáš-li tři slova: čistota, trpělivost a zbožnost První představuje čistotu srdce spočívající v neskonalé lásce k Bohu, k čemuž se pojí milovat druhé v Něm a pro Něho. Druhé, představuje trpělivost, se kterou nedojde k reptání a osopování se na druhé pro jejich chyby, ale vše se přijímá s tichostí a za druhé se modlí. Ve třetím slově se skrývá zbožnost, se kterou denně budeš myslet na umučení Kristovo a o něm rozjímat.

Po tříleté přípravě, naplněné pílí a důvěrou v Boha, vstoupila Veronika do kláštera Augustiniánek u sv. Marty v Miláně. Stala se z ní věrná, ve všem poslušná, dokonalá řeholnice, se vším spokojená.

Ráda sloužila sestrám, spokojovala se s nejchudší stravou, své dny cele prožívala s Bohem a nejraději i dlouho do noci adorovala před svatostánkem. Měla více mystických zážitků.

Po dvě léta snášela vytrvalé bolesti svého onemocnění a i přes opakovaně doporučené úlevy a prosby, aby brala ohled na své zdraví, nepřestávala zachovávat přísnou řeholi. Odůvodňovala to slovy: "Musím pracovat, pokud mám čas a dokud mohu."

Tak žila do 52 let a zemřela v hodinu, kterou předpověděla.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Chci-li si brát vzor z Veroniky budu promýšlet ta tři, pro ni nejdůležitější slova a snažit se je také žít.

Bože, Tys povolal blahoslavenou Veronikou, aby následovala Tvého Syna v jeho chudobě a pokoře; dostalo se jí zjevení cesty čistoty, trpělivosti a zbožnosti, kterou prošla ke Tvé cti a chvále. Pomáhej prosím i nám, abychom dokázali žít obsah oněch tří významných slov skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarius, ep. Pictaien. et doctor Eccl. (367); Godefridus, comes Capenbergen (1127); Remigius, ep. Remen (ca 530); Kentigernus (603/612); Veronica Negroni de Binasco (1497); Hermylius et Stratonicus (ca 310); Agricius (ca 330); Petrus, m. Capitoliadi (713); Gumesindus et Servus Dei (852); Iutta (1228); ćmilius Szramek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský