Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-


sv. Meginrad
Meginradus

21. ledna, připomínka
Postavení:kněz OSB a poustevník
Úmrtí:ca. 861
Atributy:džbán, chléb, havran, benediktin s kapucí

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 797 v Sulgenu ve Švábsku. Otec Berthold byl Hohenzollernským hrabětem. Od pěti let byl vychováván u svého příbuzného, v benediktinském klášteře na ostrově Bodamského jezera. Do řehole vstoupil r.822 a po dosažení kněžství stal se jeho působištěm klášter v Bollingenu u Curyšského jezera. Tam začal toužit po poustevnickém životě naplněném modlitbou. Povolení obdržel až za více let. První místo na hoře Etzel brzy opustil, aby unikl lidem, kteří k němu začali chodit pro šířící se pověst o jeho svatosti. Usadil se v "Tmavém lese" (Finsterwald), kde na nesnadno přístupném místě našel pramen vody, ale i tam jej občas vyhledali prosebníci o rady. Abatyše z Curychu, Hildegarda, mu tam nechala vystavět chýšku a kapli, do níž darovala sošku Panny Marie.

Panna Maria se stala jeho útěchou a u ní nacházel pomoc při boji s pokušením.

Asi po 25 letech poustevnického života byl přepaden lupiči. Nabídl jim chléb a víno, ale oni se násilím dožadovali peněz, které Meinrád neměl. Nakonec ho na zemi uškrtili.

Dva havrani, které měl Meinrád ochočeny, s velikým křikem letěli nad vrahy a jejich krákáním byl upozorněn tesař nacházející se v blízkosti, který vrahy znal. Ten záhy přispěl k jejich dopadení v Curychu.

Tělo Meinráda bylo uloženo v klášteře na ostrově Bodamského jezera a na místě jeho poustevny byl později zbudován klášter a vzniklo poutní místo.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Všichni jsme povoláni ke svatosti, ale každý z nás má v sobě originalitu odlišnou od druhých, proto i cesta ke svatosti bývá u každého odlišná, závislá na jeho schopnostech a Božím volání. Potřeba přemáhat pokušení je na všech cestách, ale ne vždy je člověk zvládne. S touto myšlenkou a s prosbou v srdci zůstanu v modlitbě chvíli před Bohem, abych na přímluvu Panny Marie a Meinráda poznal(a) nejsprávnější postup v mém životě.

Rozpomeň se, Bože, na svou svatou smlouvu, kterou Tvůj Syn potvrdil svou krví na kříži, odpusť mé hříchy a posilni mě, abych dokázal projít tímto životem v souladu s Tvou vůlí. Pomoz mi vidět to, co vidět potřebuji, abych se správně rozhodl ve prospěch spásy své i bližních. Prosím o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, m. Romæ (s. III.-IV.); Meginradus (ca. 861); Epiphanius, ep. Papien (496); Albanus Roe (1642); Publius, ep. Athenarum (s. II); Fructuosus, Augurius et Eulogius (259); Patroclus, m. Trecis (ca. s. III); Eduardus Stransham et Nicolaus Wheeler (1586); Thomas Green, presb. (1642); Iosepha Maria a Sancta Agnete (1696); Ioannes Baptista Turpin du Cormier et XIII socii (1794); Andreas Duliou (1794); Augustinus Emmanuel Philippot (1794); Franciscus Duchesne (1794); Franciscus Migoret Lambardi (1794); Iacobus André (1794); Ioannes Maria Gallot (1794); Iosephus Pellé (1794); Iulianus Franciscus Morvin de la Gérardi (1794); Iulianus Moulé (1794); Ludovicus Gastineau (1794); Petrus Thomas, presb. (1794); Renatus Ludovicus Ambroise (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský