Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Timotej
sv. Timotej
sv. Timotej
Timotheus

26. ledna, památka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. I
Atributy:biskup s kyjem a s kameny

ŽIVOTOPIS

Ke křesťanství byl přiveden apoštolem Pavlem, kterého věrně provázel na apoštolských cestách a v době věznění o něj pečoval. Pavel jej ustanovil biskupem v Efezu a jemu adresoval i dva své listy. Podle legendy byl asi r. 97 ukamenován.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Průvodce apoštola

Timotej pocházel z Lystry v Lakónii (dnes je to Konye v Turecku). Po otci, který mu brzy zemřel, byl řeckého původu. Matka Euniké byla hebrejka a žili společně s babičkou Lois. Timotej byl zdatný a dosáhl vyššího vzdělání. S apoštolem Pavlem se zřejmě setkali, když zavítal do Lystry při své první misijní cestě do Malé Asie. K hlubšímu seznámení došlo asi o tři roky později, r.50-52, kdy apoštol Pavel se znovu dostal do Lystry, jak vypráví Bible, "Bratří v Lystře a v Ikoniu o něm (o Timotejovi) vydávali dobré svědectví, a Pavel ho chtěl vzít s sebou. Z ohledu na tamější židy jej dal obřezat: všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan."(Sk 16,2-5)

Pak provázel ap. Pavla a plnil úkoly z jeho pověření. Pavel jej jmenuje na začátku některých svých dopisů (jako by je psali společně - 1Tes, 2Tes, 2Kor, Kol, Fp, Fm). Kolem roku 55 byl jako jáhen poslán Pavlem s 1.listem do Korintu. Pavel jej poslal také s Erastem napřed do Makedonie, ale tam se rozhodl dojít později. Timotej dále provázel Pavla do Achájska (na dnešní jižní území Řecka). Po společném návratu do Jeruzaléma byl Pavel uvězněn, odveden do Césareje a nakonec do Říma. Timotej tam Pavlovi pomáhal a v nemoci ho ošetřoval. Po prvním Pavlově římském věznění, asi v letech 61-63, podnikli spolu ještě apoštolskou cestu do Efezu, kde Timotej měl za úkol vést místní církev, kde vzrůstalo nebezpečné šíření bludných nauk.

Pavel věděl, že se na něj může spolehnout. Jak blízký byl jeho srdci je patrné z toho, že ho nazývá milovaným synem (viz.1Tim 1,2). Jejich vztah je krásným vzorem pro vztahy mezi biskupem a jáhny. Je to vztah otcovského vedení a důvěry, kterým je podporována horlivost božích služebníků.

Při druhém Pavlově uvěznění v Římě byl Timotej k němu opět povolán, ale po Pavlově smrti se jako biskup vrátil zpět do Efezu. Dle některých životopisných údajů, uvádějících jeho mučednickou smrt, byl zbit holemi a usmrcen kameny. Důvodem bylo šíření křesťanské nauky a odvracení lidí od pohanských praktik na počest boha Dionýza.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Pro vychovatele se dnes hodí předsevzetí z antifony Rch (k Zach. kant.). Podle ní budu: Hlásat slovo (Boží pravdy) ať je to vhod či nevhod (je-li potřebné správné směrování). Usvědčovat, zakazovat a povzbuzovat vždy s všestrannou trpělivostí a znalostí věci. Nesmí chybět láska a úsilí o znalosti potřebné k správné orientaci.

Pro ostatní hledání cest k apoštolátu laiků. Nejde jen o informace v dekretu koncilu; i modlitba o posílení tohoto apoštolátu už dává na něm účast.

Závěrečná modlitba je nejvhodnější společná z breviáře:

"Bože, tys dal svatému Timotejovi a Titovi poznat cestu, která vede ke spáse, a naplnils je horlivostí potřebnou k apoštolské práci; na jejich přímluvu dej i nám, ať žijeme zbožně a spravedlivě a šťastně dojdeme do nebeské vlasti. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

POZNÁMKA

Slaví se společně se sv. Titem


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Timotheus (s. I); Titus, ep. Creten (s. I.); Paula, vidua (404); Xenophon, Maria, Ioannes et Arcadius (s. VI.); Michael Kozal (1943); Theogenes, m. Hippone (ca. 257); Albericus, abbas (1109); Augustinus (Eystein) Erlandssön (1188); Maria de la Dive (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský