Světci k nám hovoří...


sv. Anděla Mericiová

Angela Merici

27. ledna, nezávazná památka
Postavení:panna
Úmrtí:1540
Patron:sester Voršilek
Atributy:kříž, růženec, schodiště (někdy nahrazeno žebříkem),děti, které vyučuje.

ŽIVOTOPIS

Původem byla Anděla z Desenzanu. V Brescii vstoupila do 3. řádu sv. Františka. Starala se o chudé a nemocné. Jejím hlavním posláním byla snaha o obnovu rodin a tím i celé společnosti skrze křesťanskou výchovu dívek a žen. Za tím účelem založila řeholní společnost sester Voršilek. Zpočátku zůstávaly v rodinách bez řádového oděvu, i když jich několik bydlelo pohromadě. Stanovy Voršilek byly vytvořeny se značnou pružností, aby se daly přizpůsobovat požadavkům, přiměřeným vždy konkrétní době a situacím pro co nejúčinnější plnění hlavních úkolů.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Aby rodiny odpovídaly Božímu plánu

Narodila se 1. 6. 1474 v Desenzano u Verony na severu Itálie. V 15 letech již neměla ani jednoho z rodičů a jako sirotek byla se svou sestrou vychovávána u strýce v Salò. Nedostalo se jí klasického vzdělání, ale již od dětství ji vedla touha následovat svaté. Po brzké smrti své sestry vstoupila Anděla do 3. řádu sv. Františka v Brescii. Svůj život naplňovala skutky tvrdého pokání, projevovala moudrost a podivuhodnou znalost lidských povah.

Ve 22 letech se po smrti strýce vrátila do Desenzano. Dostalo se jí vidění dlouhého schodiště spojujícího zemi s nebem, na něm viděla mladé dívky a vnímala hlas, který ji vyzýval, aby se věnovala výchově děvčat, a nasměroval ji k pozdějšímu založení nového řeholního společenství. Hned kolem sebe začala shromažďovat děvčata, která učila různým potřebným pracím pro manželství a zároveň je učila poznávat a milovat Boha. Svoji energii čerpala z pohledu na kříž. Toužila přispět ke zdokonalení společnosti pomocí rodin i s vědomím, že křesťanská výchova k manželství a rodičovství je prvořadou potřebou rodin.

V té době prý renezance měla zhoubný vliv na duchovní a mravní život. Dnes, na začátku třetího tisíciletí, vidíme však ještě zhoubnější vlivy, kterým jsou mládež i dospělí vystaveni. Ať už snahou o zrovnoprávnění homosexuálních partnerství či komercializací sexu a spornou sexuální výchovou s doporučováním antikoncepčních praktik včetně abortivních. V současné době se rozvádí mnoho křesťanských manželství se všemi neblahými následky. Najdou se další, nové "Anděly Mericiové," které by s plným nasazením přispěly výchovou nové generace k obnově rodinného života, jak ho naplánoval Bůh? - Základní charakteristikou Anděly Mericiové (i ostatních světců s úspěchem v oblasti výchovy) je heroická láska k Bohu a k lidem, spolupráce s Duchem svatým a přinášení obětí s vytrvalostí a trpělivostí.

Svůj vzor měla v Ježíši Kristu, vždy a v každé době, jen s Ním se přibližovala ke každé duši, vždy s Ním.

V roce 1516 přijala pozvání jedné rodiny a přestěhovala se do Brescie. I tam se věnovala výchově děvčat. Po delší době vykonala kající pouť do Svaté země, pravděpodobně jako přípravu na svatý rok 1525. U příležitosti slavení onoho roku se v Římě setkala s papežem Klementem VII., který schválil její činnost a nabízel jí za působiště Řím. Ona se však vrátila do Brescie. Tam získala po čtyřech letech první spolupracovnice a za další čtyři roky jich měla 12. Za patronku společenství si zvolily svatou Voršilu, ctěnou jako ochránkyni mladých děvčat. Založení Voršilek je uváděno až datem 11. 11. 1535. V následujícím roce veronský biskup kardinál Kornádo schválil pravidla jejich společného života. Oficiálně se Anděla stala první generální představenou v roce 1537 a za necelé tři roky po krátké nemoci zemřela. Její řeholní společenství v té době mělo 159 sester. V současnosti má řád 18 větví.

Andělu Mericiovou kanonizoval Pius VII. v roce 1807

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Každý z nás má možnost přispívat ke zdokonalování rodin a tím i společnosti, v níž žijeme. I zcela bezmocní mají možnost na tento úmysl obětovat svou nemohoucnost, své utrpení. A to je nejsilnější modlitbou. Jsem-li schopný pomodlit se alespoň růženec - ten je mocnou zbraní proti zlu ohrožujícím rodiny. Někteří se chodí společně modlit před nemocnice, kde se konají potraty. Mnozí působí na poslance, aby v parlamentě hlasovali pro život a pro zlepšení života rodin nejen po ekonomické stránce, ale i tím, co přispívá k mravním hodnotám. Další, tak jako Anděla Mericiová, se pustí do práce v terénu nebo i v tisku. Já začnu tím, v čem mohu nejvíce pomoci, a to ....

Nebeský Otče, vyslyš nás pro zásluhy a na přímluvu svaté Anděly Mericiové a obnov i s našimi nepatrnými schopnostmi své křesťanské rodiny, tolik ohrožované mravním zlem. Učiň z nich své svatyně, v nichž budou rodiče s vroucí láskou vždy přijímat děti a moudře je vychovávat, aby se staly takovými, jakými je chceš mít. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angela Merici (1540); Iulianus, m. Soræ (asi s. II.); Iulianus, m. prope Cenomanum (asi s. III. – IV.); Devota (asi 300); Marius, abbas (asi 550); Vitaliánus (672); Theodoricus, ep. Aurelianen (1022); Gilduinus (1077); Ioannes, ep. Morinen. (1130); Manfredus Settala (1217); Rosalia du Verdier de la Sorinicre (1794); Paulus Iosephus Nardini (1862); Ioannes Maria Muzei seu Senex (1887); Henricus de Ossó y Cervelló (1896); Maria a Iesu Carolina Santocanale (1923); Georgius Matulaitis (1927); Ioannes Schiavo (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.