Světci k nám hovoří...


blah. Jan z Warnetonu

Ioannes, ep. Morinen.

27. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1130

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve Warnetonu na severu Francie u hranic s Belgií. V Mont-Saint-Eloi u Arrasu asi 60 km od Lille se stal řádným kanovníkem. Kněžské svěcení přijal 4. 6. 1099 v době, kdy jako jáhen už byl vybrán za biskupa Thérouanne. Biskupské svěcení přijal v dalším měsíci 17. 7. v Remeši a po několika dnech vstoupil do Thérouanne za jásotu těch, pro které byl vybrán za pastýře.

Účastnil se synod či regionálních rad v Saint Omer, Beauvais a Route de Châlons v Remeši. Dá se říci, že 30 let bojoval proti svatokupectví, které se tehdy často vyskytovalo. Za spolupracovníky si vybíral jen ctnostné muže a při prosazování práva a spravedlnosti mnozí museli ze svého úřadu odejít.

Na začátku roku 1130 onemocněl. Rozdal vše, co mu zbylo chudým, přijal svátosti k cestě na věčnost, dal ještě některé pokyny ke svému pohřbu a s přítomnými se rozloučil srdečným pozdravem pokoje. Pohřben byl ve své katedrále.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angela Merici (1540); Iulianus, m. Soræ (asi s. II.); Iulianus, m. prope Cenomanum (asi s. III. – IV.); Devota (asi 300); Marius, abbas (asi 550); Vitaliánus (672); Theodoricus, ep. Aurelianen (1022); Gilduinus (1077); Ioannes, ep. Morinen. (1130); Manfredus Settala (1217); Rosalia du Verdier de la Sorinicre (1794); Paulus Iosephus Nardini (1862); Ioannes Maria Muzei seu Senex (1887); Henricus de Ossó y Cervelló (1896); Maria a Iesu Carolina Santocanale (1923); Georgius Matulaitis (1927); Ioannes Schiavo (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.