Světci k nám hovoří...


sv. Eusebius

Eusebius Pp

17. srpna, připomínka
Postavení:papež
Úmrtí:310

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Řecka, kde byl údajně lékařem a stal se knězem. V dubnu roku 309, po smrti papeže Marcela, byl za určitých problémů zvolen jeho nástupcem. Bylo to proti vůli strany, která prosazovala Heraklia, jelikož se stavěla nepřátelsky proti těm, kteří se po svém velkém pochybení v době pronásledování chtěli skrze pokání vrátit do plného společenství s církví a s Kristem. Proto nástup papeže Eusebia provázel rozkol, zmatky a sváry. Pro římskou policii to byl důvod k zatčení obou představitelů, papeže Eusebia i jeho protivníka Heraklia. Oba byli vypovězeni z Říma, přičemž Eusebius byl odvezen na Sicílii do vězení. Bylo to v době, kdy platila nařízení císaře Galeria zaměřená proti křesťanům, omezující jejich život a zakazující společné aktivity. Papež Eusebius nemohl udělat víc než obětovat utrpení, které ho postihlo, a prosit za pokoj, naplnění Boží vůle a svobodu církve. Zemřel na Sicílii údajně 17. srpna a podle posledního martyrologia roku 310, ač bylo období, kdy se uváděl rok předchozí.

Boží milost na jeho oběť a prosby přinesla zlepšení situace. Císař Galerius pro svůj boj s nemocí, která byla u něj ke konci roku 310 považována za smrtelnou a trvala více měsíců, vydal na začátku roku 311 ze Sofie nařízení týkající se svobody křesťanů a jejich shromažďování. Uvedl v něm: "V důsledku naší blahovůle nechť se modlí k svému Bohu za naše zdraví, za stát a sami za sebe, aby stát se těšil z dokonalého štěstí a oni mohli žít bezpečně." Následkem toho se otevřela všechna vězení. Po smrti tohoto císaře sice vypuklo nové dvouleté pronásledování, ale církev měla od r. 311 dalšího papeže a v následujícím již svobodu křesťanům přinášelo vítězství Konstantina Velikého.

Ostatky papeže Eusebia (možná už před tím) byly převezeny do Říma a uloženy do vyhrazené krypty, která byla po něm pojmenována v Kalixtově cemeterium. Později byly stěny krypty obložené mramorem a vyzdobené mosaikami. Nad Eusebiovým hrobem se nachází tzv. matroneum, z něhož mohly ženy sledovat pobožnosti dole v kryptě. Před hrobem je dnes mramorová deska objevená v roce 1908, na kterou papež Damasus, který zemřel r.384 dal vytesat následující text: "Damasus, biskup, zřídil biskupu a mučedníku Eusebiovi. Heraklius zakazoval padlým rmoutit se pro jejich hříchy, Eusebius učil tyto nešťastníky, aby hříchy oplakávali. Lid se rozštěpil na dvě strany a s rostoucí zuřivostí začaly vzpoury, vraždy, boje a bitky. Beze všeho byli oba ukrutným tyranem vyhnáni, jakkoliv velekněz pásku pokoje zachovával. Radostně snášel své vyhnanství, vzhlížeje k Pánu, soudci svému, a odešel na sicilských březích ze světa a života." (překlad P. Alberta z knihy Papežové)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Myron (s. III); Mamans seu Mames (273/274); Eusebius Pp (310); Elias, iunior (903); Nicolaus Politi (1107); Clara a Cruce (1308); Ioanna Delanoue (1736); Henricus Canadell (1936); Ieron (856); Natalis Hilarius Le Conte (1794); Albertus, presbyter (1202)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.