Světci k nám hovoří...


Panna Maria Královna

Maria Virgo, Regina

22. srpna, památka
Postavení:Matka Krista Krále

ŽIVOTOPIS

Historie slavnosti:

Panna Maria byla odedávna v lidové zbožnosti označována titulem Královny. Již z prvních staletí pochází ikony Krista Krále, po jehož boku je Matka Krále -Theotókos. Ze VII. století je dochovaná níže uvedená modlitba sv. Ildefonse. Středověk přispěl mnoha hymny, označující P. Marii za Královnu. Patří k nim Salve Regina (- Zdrávas, Královno 11. stol.), Regina Coeli (- Vesel se, nebes Královno, 12.-13. stol.), později pak i litanie s invokacemi oslovujícími Matku Boží titulem Královno. Papežové časem přidávali různé prosby. Invokace Královno Míru byla dodaná za první světové války. Je zde namístě i připomínka, že tímto titulem se r. 1981 představila P. Maria v Medžugorji. V roce 1933 byla v Port Said P. Marii, Královně světa, zasvěcená katedrála.

Zvláštní svátek Královny v první polovině XX. století požadovaly Mariánské kongresy. Z jejich podnětu, po vyhlášení dogmatu o neposkvrněném početí P.M., v r. 1954 papež Pius XII. na závěr Mariánského roku ustanovil liturgickou oslavu Panny Marie Královny, která se začala slavit od r.1955 v poslední květnový den. Při pokoncilní úpravě církevního kalendáře za papeže Pavla VI. došlo k přeložení oslavy na 22. srpen za účelem vyjádření návaznosti památky na slavnost Nanebevzetí P.M.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Slovo k slavení památky:

KRÁLOVNA PLNÁ LÁSKY

Připomínáme si dnes slova II. vatikánského koncilu: "Maria byla vzata do nebeské slávy a povýšena od Pána za Královnu celého tvorstva." (LG 51)

Na Pannu Marii jsou vztahována slova žalmu "V plné kráse vstupuje královská dcera, její šat je protkán zlatem" (Ž 44,14./hebr.45,14). Žalm je mezizpěvem při slavnosti Nanebevzetí P.M. s odpovědí: "Po své pravici máš královnu, ozdobenou ofirským zlatem."

Papež Pius XII. v souvislosti se zavedením svátku prohlásil: "Maria je Královna především pro velikost své duše o pro vznešenost darů, kterých se jí od Boha dostalo. Stále štědře rozdává poklady své lásky a své starostlivé mateřské pozornosti sklíčenému a zoufalému lidstvu."

V encyklice o Mariině kralování "Ad coeli Reginam," z října 1954 Pius XII. napsal, že víra v Mariino kralování je bohatě doložena nejstaršími církevními dokumenty, svazky posvátné liturgie, spisy svatých, projevy zbožnosti a umění. Rozvedl čtyři významná témata: "Maria je královnou především proto, že je Boží Matkou (odst 26).

Jako Kristus je Králem a Vykupitelem, tak i Maria má podíl na tomto kralování, protože je úzce spojená s jeho dílem vykoupení (odst. 27-28).

Maria je Královnou pro svou jedinečnost a dokonalost (odst. 30) Maria je Královnou pro moc své přímluvy (odst 31).

Encykliku papež zakončil výzvou, abychom Marii ctili, napodobovali a viděli v ní královnu pronásledovaných a královnu míru (odst.34-38).

Panna Maria se svou důstojností Královny prosí za své děti, které čekají na její milosrdenství. Její svrchovanost by se nemohla plně vyjádřit, kdybychom v ní neviděli naši univerzální prostřednici.

Povýšení Panny Marie na královnu bývá vysvětlováno i korunou úcty, přičemž bývá zdůrazňováno, že pohled na ni má přivádět naše myšlenky a postoje k jejímu Synu a pomáhat nám více si uvědomovat královskou důstojnost všech pokřtěných, kteří následují pravého Krále a milosrdného Pána.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Se zbožností svatého Ildefonse se pomodlím jeho modlitbu:

"Maria, Královno má a Paní má, Matko Pána mého, služebnice Syna svého, Rodičko Tvůrce vesmíru: Tebe žádám, Tebe vzývám, vypros mi Ducha Syna svého, mého Vykupitele, abych o Tobě důstojně smýšlel i důstojně mluvil.

Tvá krása a vznešenost je taková, že kdybych ke Tvé oslavě mluvil jazyky andělskými a pronikl všechna Boží tajemství a znal veškerá Písma, vyčerpal bych všechnu výmluvnost i dovednost dříve, než bych se dostal k počátku Tobě náležící chvále.

Tys nesrovnatelně krásnější nad všechno tvorstvo, Tys ctností jasnější nad všechno lidstvo, Tys vznešenější nad anděly, Ty svatostí a nebeskou slávou převyšuješ zástupy vyvolených a korunována sedíš po pravici svého milovaného Syna.

Tam Tvé zásluhy jsou důstojně oslavovány, tam jsi po zásluze blahoslavená. - Co mohu já, ubohý a slabý hříšník ještě přidat ke Tvé oslavě? Požehnána jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš. S pokorou tě žádám, přijmi prosím i mé skromné chvály. Amen"

Bože, podle Tvé vůle se Matka Tvého Syna stala také naší Matkou a Královnou; dej, ať podpořeni její přímluvou dosáhneme slávy, kterous nám připravil ve svém věčném království v nebi. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

(závěrečná modlitba z breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Regina ; Symphorianus (s. III/IV); Philippus Benizi (1285); Ioannes Wall (1679); Ioannes Kemble (1679); Bernardus /Dominicus/; Peroni (1694); Simeon Lukač (1964); Timotheus, m. Romæ (303); Iacobus Bianconi (1301); Timotheus de Monticulo (1504); Thomas Percy (1572); Gulielmus Lacey et Richardus Kirkman (1582); Elias Leymarie de Laroche (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.