Světci k nám hovoří...


sv. Symforián

Symphorianus

22. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. III/IV

ŽIVOTOPIS

Podle legendy byl synem radního Fausta v Atunu (dnešním Augustodunum) ve Francii. Pokřtěn byl údajně v dětství s celou rodinou, při jedné cestě sv. Benigna. Vyrostl ve víře, pro kterou bylo nepřijatelné koketovat s pohanskými zvyklostmi a praktikami.

V Atunu se konávaly okázalé slavnosti na počest bohyně úrody Kybely (Berekyntia), o níž pověst říká, že je matkou Olympských bohů. Také byla považována za zakladatelku a ochránkyni měst. Mladý, vzdělaný Symforián začal ve 20 patřit k váženým občanům města, proto jeho opovrhující postoj k slavnosti nemohl uniknout pozornosti.

Odmítl být jakkoliv aktivní při pohanské slavnosti. Spoluobčané trvali na tom, aby i on obětoval. Pohoršení bylo na obou stranách a měšťané Symforiána obžalovali z rouhačství u Heraklia. Tento panovník ho nechal předvést a legendy se detailně věnují výslechu, který začíná shovívavě a s překvapením, že dříve nebylo ve známosti, že je křesťan. A na otázku proč se bohyni neklaní, s hrdostí odpověděl: "Právě proto, že jsem křesťan. Klaním se jen pravému Bohu." Kybelyno ztvárnění označil za výtvor pod vlivem zlého ducha. Panovník až nevěřícně požádal o ověření, že je měšťanem významného rodu a od soudního písaře nechal přečíst text císařského nařízení proti křesťanům s důrazem na větu: "Nebudou-li chtít obětovat bohům, nuťte je k tomu mučením."

Heraklius měl snahu Symforiána získat pro pohanské uctívání a když na domluvu a slibné nabídky reagoval poučkami o jím vyznávaném jediném Bohu, nařídil ho zbičovat.

Symforián při soudu upozorňoval, že smrt čeká každého člověka a není důležité zda o něco dříve či později, ale je podstatné k jaké věčnosti dospěje. Všemohoucí Bůh stvořil člověka k službě a ne k nesmyslné modloslužbě. Údajně také řekl, že poklady křesťanů, na které ukazuje evangelium, jsou dobře uloženy u Krista a mají věčné trvání, zatímco Herakliovy poklady se podobají ledu, jenž se pod slunečními paprsky rozpustí. Nabízené výhodné úřady označil za falešný med s jedem ke svedení malověrných duší.

Za odmítnutí obětovat bohyni byl odsouzen k smrti a sťat mečem. O jeho mučednické smrti zanechal zprávu také sv. Řehoř z Tours a na více místech je zmínka o tom, že byl před popravou povzbuzován svou matkou.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Regina ; Symphorianus (s. III/IV); Philippus Benizi (1285); Ioannes Wall (1679); Ioannes Kemble (1679); Bernardus /Dominicus/; Peroni (1694); Simeon Lukač (1964); Timotheus, m. Romæ (303); Iacobus Bianconi (1301); Timotheus de Monticulo (1504); Thomas Percy (1572); Gulielmus Lacey et Richardus Kirkman (1582); Elias Leymarie de Laroche (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.