Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Smet
Maria a Providentia (Eugenia); Smet

7. února, připomínka
Postavení:řeholnice, zakladatelka
Úmrtí:1871

ŽIVOTOPIS

Jako dívka často myslela na duše v očistci, kterým jde modlitbou pomáhat. V roce 1856 založila řeholní institut Pomocnic duší v očistci. Své záměry vyjádřila slovy: "Chtěla bych jednou rukou vyprazdňovat očistec a druhou ruku používat k tomu, abych ho zaplnila těmi, které bychom vytrhávaly peklu." Institut s ojedinělým charisma řídila dle řehole sv. Ignáce. Zemřela na rakovinu ve 45 letech.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

ABY JEŽÍŠ BYL VÍCE MILOVÁN

Pochází ze severu Francie, narodila se 25. 3. 1825 v Loos-les-Lilles, v zámožné rodině a první její jméno bylo Evženie. Od dětství navštěvovala chudé a pomáhala jim. Později se jí dostalo osvícení, že Bůh miluje duše v očistci a nemůže je vysvobodit pro svou spravedlnost. Rozhodla se, že bude za ně prosit a po druhých chtít, aby dělali totéž.

Ve 28 letech měla při jedné mši svaté dojem, že Pán od ní chce, aby založila společenství, které se bude modlit a obětovat za duše v očistci. Vyžádala si znamení, aby kamarádka cestou domů začala mluvit o očistci a to se stalo hned na schodišti kostela. Chtěla stále více ujištění, psala i Janu Maria Vianey do Arsu. Ten jí po adoraci odepsal: "Je to dílo, které si Pán dlouho žádá. Je to uskutečnění láskyplného záměru Srdce Ježíšova."

V lednu 1856 se vydala do Paříže a v ulici sv. Martina potkala několik dívek, se kterými v bytě kamarádky a pod vedením kněze začala utvářet družinu, ochotnou pomoci každému, kdo přijde. Chtěly zachraňovat lidi pro Boha, chtěly dávat lidem pocítit štěstí s nebeským Otcem. Začaly žít řeholní život, Evženie změnila jméno na Marii od Boží Prozřetelnosti a vystupovala jako matka představená už při přestěhování do ulice Jana Křtitele de la Salle. Komunita sester se pojmenovala "Pomocnice duší v očistci." Od blízkého jezuity P. Bassuiau si vyžádaly denní mši svatou. Stal se jejich duchovním vůdcem a dal jim řeholi sv. Ignáce, aby mohly dobře žít své charisma.

Marie od Boží Prozřetelnosti prožila také mnohé těžkosti, zkoušky, vnější i vnitřní pochybnosti a úzkosti. Přesto vedla institut sester pevně, moudře a odvážně s touhou, aby Ježíš byl více milován. Před smrtí mezi posledními slovy řekla: "Doporučuji vám stále rostoucí horlivost pro duše v očistci a stále žít v rodinném duchu."

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Pomodlím se desátek bolestného růžence za duše v očistci.

Bože, Tys svou služebnici Marii Smet naplnil touhou vysvobozovat duše z očistce a povolal jsi ji, aby následovala Tvého Syna v jeho chudobě a pokoře; prosíme pomáhej i nám, abychom věrni Tvému volání šli cestou, kterou nám Kristus ukázal svou láskou; neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Richardus, peregrinus (ca. 720); (1812); Iuliana, vidua florentina (s. IV); Maria a Providentia (Eugenia); Smet (1871); Riccerius (1236); Pius Pp IX (1878); Parthenius, ep. Lampsacen. (s. IV); Moyses, solitarius (ca. 389); Laurentius, ep. Sipontin. (ca. 545); Gulielmus de Leaval (s. VII); Lucas Iunior, eremita (955); Antonius de Stronconio (1461); Thomas Sherwood (1578); Iacobus Sal (1593); Anselmus Polanco et Philippus Ripoll (1939); Adalbertus Nierychlewski (1942); Petrus Verhun (1957)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský