Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-


Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Sacratissimi Cordis Iesu, Sollemnitas

19. června, slavnost

ŽIVOTOPIS

Kněz Jan Eudes a řeholnice Markéta M. Alacoque se v 17. století jako první zasazovali o ustanovení liturgické úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Markétu k tomu vyzval sám Ježíš, který jí při mystickém zjevení ukázal své probodené zářící Srdce ovinuté trním a přizdobené křížem. Přislíbil hojné milosti, kterými nás chce naplnit jako plody své lásky, a to zvláště o prvních pátcích. Jeho Srdce je zdrojem síly, štěstí a odpočinku. Dnešní slavnost je svátkem Lásky.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

MILUJÍCÍ SRDCE

Viz milující Srdce! - Je otevřené, zraněné trním našich vin i s křížem, na kterém za nás dotlouklo. - Tak vypadá láska, která se ničím neprovinila.

Nezaslouží si naši vděčnost? Naši touhu projevovat mu lásku? Naše rozhodnutí čerpat z něj sílu, kterou jen u něj můžeme získat? - A pak žít podle něj.

"Světem vládne nevděk." - Ale Ježíšovo Srdce nás vyzývá, abychom nebyli děti "světa," ale děti Boží, a tedy plní lásky a dobroty. Tento rozdíl a tuto změnu v nás má přinést slavení dnešního svátku.

Srdce je symbolem našeho nitra, symbolem lásky. Naše láska i duše potřebují být živeny, ale svět je nenasytí. Ten živí jen naše ego a tělesné touhy, abychom v nich viděli náhradu za duši a lásku. Jejich ovládáním nás ten, který světu vládne, jako Adama a Evu chce zmást a odloučením od Pravdy zničit.

Přijmout víru znamená osvobodit se od Zlého a žít pro Dobro, přijmout osvobozující lásku Božského Srdce, Trojjediného Boha, dokázanou v Ježíšově kříži a z pramenů vytrysklých z jeho Srdce přijmout milost znamenající život.

Ježíš je "cesta, pravda a život." (Jan 14,6) Účastí na dnešní slavnosti mu chceme poděkovat za vše, čím pro nás je a k čemu všemu se pro nás jeho Srdce odhodlalo. Vděčnost znamená opětování lásky podle její velikosti silou, které jsme schopni. Opět se dostáváme k tomu, že i té vděčnosti jsme schopni jen v síle Ježíšovy lásky. Žít z ní znamená v ní i růst.

Tak jako láska roste láskou i milostí přibývá tím, čím více s nimi spolupracujeme.

Dnešní slavnost je svátkem Lásky i výzvou k otevření vlastního srdce k přijetí milosti, aby toužilo připodobnit se Ježíšovu Srdci. Bůh nás miloval věčnou láskou (srov. Jer 31,3) a otevřel nám v Srdci svého Syna pramen milosti a slitování. - K tomu nesmíme zůstat lhostejní.

Ježíš si v roce 1674 stěžoval řeholní sestře Markétě Marii Alacoque: "Je velmi mnoho těch, kteří mně odplácí nevděkem a pohanou. Ať je proto ustanovena zvláštní slavnost k uctění mého Srdce."

Markéta viděla Božské Srdce v oslňujícím lesku ovinuté trním a přizdobené křížem. Ježíš jí ukázal na toto své Srdce, aby k němu hořela láskou a rozšiřovala k němu úctu v jeho církvi. Součástí úcty má být i přijímání eucharistického Kristova Těla a adorace o prvních pátcích. Již za 9 po sobě jdoucích 1. pátků (včetně svátosti smíření) nabízí milost pokání při umírání, že lidé nezemřou bez přijetí svatých svátostí. Pro ctitele tohoto Srdce dal r. 1685 Markétě 12 přislíbení,* která jsou podmíněna nejen uvedenou úctou, ale i úsilím žít podle evangelia, zejména osmi blahoslavenství.

Markéta Marie Alacoque se podle Ježíšova přání zasazovala o rozšíření úcty k jeho Nejsvětějšímu Srdci (více u její památky 16. 10.).

Také Jan Eudes (pam. 19. 8.), který již r. 1643 založil kongregaci Ježíše a Marie, doporučoval úctu Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Sestavil liturgické mešní texty a oficium, které mu 20. 10. 1672 schválili francouzští biskupové, aby se s nimi mohl v jeho kongregaci slavit svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Litanie, recitované o svátku, naznačovaly plnost osobnosti Syna Božího. Pobožnost, kterou si přál Ježíš, uznal až roku 1765 papež Klement XIII. a na celou církev ji rozšířil r. 1856 papež Pius IX. Z dalších papežů Lev XIII. vydal 25. 5. 1899 encykliku Annum sacrum, v níž souhrnně vysvětlil teologické základy úcty k Božskému Srdci. Koncem téhož roku slavnostně zasvětil celé lidstvo Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. S vydáním encykliky Quas primas papež Pius XI. 11. 12. 1925 zavedl každoroční obnovu zasvěcení se Božskému Srdci o slavnosti Krista Krále, aby propojil jeho lásku s tajemstvím jeho vlády. Papež Pius XII. shrnul celou nauku o Srdci Kristově do 127 článků encykliky Haurietis aquas, vydané 15. 5. 1956.

První pronásledování kvůli úctě Nejsvětějšího Srdce začali jansenisté a Markéta o něm napsala: "Satan rozvířil tuto bouři, neboť zuří nad tím, že touto pobožností bylo vytrženo z jeho moci již mnoho duší, o kterých se domníval, že je má už jisté." Císař Josef II. (1765 - 1790) nařizoval obrazy Srdce Páně přemalovat s odůvodněním, že uráží oči vzdělaných lidí.

Ježíš, jak uvádí evangelium, řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, žes tyto věci skryl před moudrými a opatrnými, a žes je zjevil maličkým; ano, Otče, že se ti tak zalíbilo." (Mt 11,25-26). Těmi "věcmi" Pán mínil tajemství Božího království a maličkými, podle vysvětlivek ThDr. V. Bognera, jeho učedníky. A všechny "maličké" od "Srdce k srdci" Ježíš vychovává svou láskou. Při jeho výchově se jedna "maličká" stala učitelkou církve a patronkou misionářů (Terezie pam. 1. 10.); druhá byla nazvána apoštolkou jeho Srdce (Markéta), další obzvláště maličkou je služebnice Boží Marie Consoláta (přip.18. 7.), která si osvojila "úkon lásky**" a začala vyprávět světu o milosrdné lásce Ježíšova Srdce. Za apoštolku milosrdenství pak Ježíš povolal sestru Faustýnu Kowalskou. Láska a důvěra k Ježíši, byly stavebním materiálem jejich života, který jim pomohl k svatosti. Kéž tento "materiál" dopomůže k svatosti i každému z nás.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Naučím se žít se střelnými modlitbami, např.:

"Ježíši tichý a pokorný srdcem, učiň moje srdce podle srdce svého." (srov. Mt 11,29)

** "Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše!"

"Ježíši v Tebe důvěřuji!"

Všemohoucí Bože, oslavujeme Srdce Tvého milovaného Syna, s vděčností si připomínáme veliká dobrodiní jeho lásky k nám a prosíme Tě: dej, ať je nám jeho Srdce nevyčerpatelným zdrojem Tvých darů a milostí. Neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

( závěrečná modlitba breviáře)

POZNÁMKA

* Přislíbení, které údajně r. 1685 pro ctitele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova obdržela Markéta Marie a popsala je v svých zápiscích. Z nich se časem ustálilo a rozšířilo dvanáct zaslíbení:

1. Ctitelům svého Srdce dám všechny milosti potřebné jejich stavu.

2. Rodinám, v nichž bude mé Srdce uctíváno, dám ducha jednoty, aby žily v pokoji a míru.

3. Trpícím bude mé Srdce útěchou.

4. Stanu se jim bezpečným útočištěm v životě a zejména v hodině smrti.

5. Všem poskytnu skrze tuto pobožnost pomoc a požehnání při každé činnosti konané s láskou.

6. Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčerpatelný pramen milosrdenství.

7. Duše vlažné se stanou horlivými.

8. Horliví dosáhnou brzy dokonalosti.

9. Požehnám také domy, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.

10. Těm, kteří ve vroucí zbožnosti pracují na spáse duší dám milost, že budou obracet i nejzatvrzelejší hříšníky.

11. Šiřitelé úcty k mému Nejsvětějšímu Srdci zůstanou v něm zapsáni.

12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek přistoupí ke sv. přijímání, dám milost vytrvání a šťastnou smrt po přijetí svatých svátostí.

Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu:

Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem :

Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.

Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,

proto se dnes každý z nás - dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.

Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě;

smiluj se nad nimi, - dobrotivý Ježíši, - a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.

Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,

ale i marnotratných synů, - aby se vrátili brzo do otcovského domu - a nezhynuli hladem a bídou.

Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol;

povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, - aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř.

Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas :

Sláva božskému Srdci, - které nám přineslo spásu. - Jemu buď čest a chvála navěky.

AMEN.

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu:

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, - smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, - smiluj se nad námi.

Bože Duchu svatý, - smiluj se nad námi.

Bože v Trojici jediný, - smiluj se nad námi.

(Ke všem dalším invokacím zůstává stejná odpověď.)

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce, - smiluj se nad námi.

Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem Svatým v lůně panenské Matky,

Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím,

Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,

Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,

Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,

Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,

Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,

Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,

Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,

Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,

Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,

Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,

Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,

Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost Božství,

Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,

Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,

Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,

Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,

Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,

Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,

Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,

Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,

Srdce Ježíšovo, pro naše nepravosti ztrýzněné,

Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,

Srdce Ježíšovo, kopím probodené,

Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,

Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,

Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,

Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,

Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,

Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,

Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,

Ježíši tichý, srdce pokorného, - přetvoř naše srdce podle Srdce svého.

Modleme se :

Všemohoucí věčný Bože, pohleď na Srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučinění, které ti přináší za nás hříšníky; usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sacratissimi Cordis Iesu, Sollemnitas ; Ioannes Nepomucenus Neumann (1860); Romualdus (1027); Gervasius et Protasius (transl. 386 (přenesení)); Deodatus, ep. Nivernen (asi 679); Iuliana Falconieri (asi 1341); Michaelina (1356); Childomarca (ca. 682); Lambertus, m. Cæsaraugustæ (ca. s. VIII); Gerlandus, eques Ord. S. Ioannis Hierosol. (ca. 1271); Sebastianus Newdigate, Humphredus Middlemore et Gulielmus Exmew* (1535); Thomas Woodhouse (1573)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský