Světci k nám hovoří...


sv. Felix de Valois

Felix de Valois

4. listopadu, připomínka
Postavení:spoluzakladatel řádu OST
Úmrtí:s. XIII.
Atributy:bílý hábit s červenomodrým křížem, jelen, řetěz s otevřenými okovy

ŽIVOTOPIS

Narodil se 9. 4. 1127 do hraběcí rodiny ve Valois (25 km severně od Meaux) ve Francii. Byl pravnukem francouzského krále Jindřicha. Otec Rudolf byl hrabětem z rodu Kapetovců. Felix od dětství projevoval milosrdnou lásku k chudým a nešťastným. V době dospívání začal toužit po hlubším duchovním životě. Později proto přenechal hraběcí titul (právo prvorozeného) mladšímu bratrovi, přijal svátost kněžství a po nějaké době odešel z kláštera, aby žil jako poustevník v odlehlém kraji, necelých 30 km SV od Meaux. Zde žil zbožným a odříkavým životem a jeho druhem se stal Jan z Mathy (pam. 17.12).

Jejich společné hledání vůle Boží vyústilo v rozhodnutí založit nový řeholní řád se zaměřením na vykupování křesťanských zajatců z rukou pohanů a jejich spásu. K tomuto rozhodnutí se traduje legenda, podle které měli vidění jelena, jenž měl mezi parohy kříž s příčným modrým břevnem na svislém červeném. Jan prý byl již v primičním vidění připravován na cestu, pro kterou se nyní společně rozhodli a kvůli které se vydali nejprve za pařížským biskupem a opatem od sv. Viktora. Po společném sepsání návrhu pravidel na základě řehole sv. Augustina se vydali do Říma za papežem Inocencem III., který 17. 12. 1198 jejich řeholi podmínečně schválil a o 7 měsíců později potvrdil jako „Řád Nejsvětější Trojice na vykoupení zajatců“ (bratři jsou od latin. názvu zvaní trinitáři).

Po návratu z Itálie, za podpory francouzského krále Filipa Augusta a obdarováni pozemkem od šlechtice Gautiera ze Chatillonu, který prošel zajetím, založili první klášter v místě zvaném Cerfroid (v překladu „u svobodného jelena“). Šlo o místo spojené s viděním, kde došlo k jejich rozhodnutí založit řád.

Felix byl ustanoven prvním představeným kláštera v Cerfroid, zatímco Jan své působení zaměřil na Itálii, Španělsko a Afriku. Podle řádové tradice Felix v Cerfroid zemřel ve věku 85 let v roce 1212. Z důvodu odchylných údajů uvádí martyrologium pouze století.

V trinitářském breviáři byl Felix z Valois poprvé zmíněn v r. 1514, jeho kult pak byl schválen kongregací ritů 24. 1. 1671 a jako svatý byl v Římském martyrologiu uveden r. 1938.

Jeho památka se v dřívějších dobách (než se ustálila na datu úmrtí) objevovala u dat 6. 5., 19. 5. a 20. 11.

POZNÁMKA

Se sousoším zakladatelů řádu se setkáváme na Karlově mostě. Jedná se o dílo Ferdinanda Maxmiliána Brokofa z r. 1714. Postava na skále je sv. Jan z Mathy, s rozlomenými pouty a s penězi za výkup otroků. Dole, vedle štítu, sv. Felix z Valois rozpíná pouta zajatci. Z druhé strany je socha jelena s křížem mezi parohy. Nejníže je žalář hlídaný Turkem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Carolus Borromeo (1584); Vitalis et Agricola, m. Bononiæ (304); Nicandrus et Hermes (asi s. IV.); s. IV. in.; Amantius, ep. Ruthenen (s. V.); Perpetuus, ep. Traiecten (asi 620); Modesta, abbatissa (s. VII.); Emericus seu Henricus, filius s. Stephani regis Hungariæ (1031); Helena Enselmini (1231/1242); Felix de Valois (s. XIII.); Francisca de Ambosia (1485); Teresa /Maria Ludovica/ Manganiello (1876)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.