Světci k nám hovoří...


sv. Roman

Romanus, diaconus

18. listopadu, připomínka
Postavení:jáhen
Úmrtí:303
Atributy:jáhenská dalmatika (bývá však zobrazován v pluviálu), kniha, vyříznutý jazyk, hranice v dešti, chlapec po jáhnově boku

ŽIVOTOPIS

Pocházel Caesareje v Palestině. Zde se stal jáhnem a později působil v Antiochii Syrské (dnešní Antakya leží v Syrském zálivu, v nejjižnějším výběžku dnešního Turecka na hranici se Sýrií). Zde byl za Diokleciánova pronásledování umučen, jak o tom hovoří sv. Jan Zlatoústý a Prudencio. Ten k jeho cti složil dlouhou báseň. Když pronásledování vypuklo, začal Roman na mnohých místech antiochijské oblasti nabádat věřící, aby pevně vytrvali ve víře a aby pro strach z mučení nezapřeli svou víru tím, že by obětovali modlám. Připomínal jim utrpení Vykupitele i cenu duše, kterou by mohli uvrhnout do záhuby. Ráznou řečí posiloval ve víře a některé, kteří z lidské slabosti Krista už zapřeli, pohnul k pokání.

Z rozkazu Asklepiadese byl pak tento odvážný jáhen zajat. Prokázal statečnost, se kterou císařský náměstek nepočítal. Roman byl natažen, bičován a po rozdrásání těla odveden za posměchu nepřátel ke hranici, aby byl upálen. Při zapalování hranice se však strhl prudký liják. Vladař po nezdařené popravě dal jáhnovi, který stále chválil Boha a povzbuzoval druhé, vyříznout jazyk. Potom mu prý s jizlivostí dal dovolení mluvit a nemá-li už co říci, že bude obětovat jejich bohu. V tom okamžiku byl však slyšet Romanův hlas, zázrakem připomínal lidem Boží slovo a napomínal je, aby se klaněli jedinému Stvořiteli nebe i země a uvěřili v Krista Ježíše. Roman byl proto odveden zpět do vězení, kde byl zardoušen provazem.

Staré životopisy se zmiňují ještě o dítěti jedné vdovy, které se stalo spolumučedníkem. Jeho jméno se uvádí jako Barula (příp. Barulas či Baronius). Asklepiades měl být ještě pokořen tímto chlapcem, na němž chtěl dokázat, že Roman nemá pravdu v tom, že „i malé dítě je schopné posoudit, že je rozumnější klanět se jedinému Bohu křesťanů než vzývat množství jiných bohů.“ Vyhlédl si dítě, které na jeho otázku odpovědělo v tom smyslu, že je lepší klanět se Bohu, kterého vzývají křesťané, že v pohanské bohy nevěří ani chlapci. Byl za to bit, a protože si stál za svou vírou, skončil i on mučednickou smrtí. Udává se, že byl sťat jako sedmiletý.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

dedicatio basilicarum Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum; Romanus, diaconus (303); Patroclus, presb. (asi 576); Maudetus (s. V.); Romacharius (s. VI.); Theofredus (asi 752); Oda, abbas (942); Leonardus Kimura, Andreas Murayama Tokuan, Cosmas Takeya, Ioannes Yoshida Shoun et Dominicus Jorge (1619); Philippina Duchesne (1852); Grimoaldus a Purificatione (Ferdinandus) Santamaria (1902); Carolina Kózka (1914); Maria a Refugio (Maria Gabriela) Hinojosa y Naveros et V socire: [Iosepha Maria (Maria del Carmen) Barrera y Izaguirre, Teresia Maria (Laura) Cavestány y Anduaga, Maria Angela (Martina) Olaizola y Garagarza, Maria Gratia (Iosepha Ioachima) Lecuona y Aramburú, Maria Agnes (Agnes) Zudaire y Galdeano] (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.