Světci k nám hovoří...


sv. Eucherius

Eucherius, ep. Aurelianen

20. února, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:ca. 738

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Orleans, ve Francii. Úspěšně studoval a pak několik let žil v klášteře v Jumièges. Ač chtěl žít skrytě, pověst o jeho učenosti a ctnostech pronikla za prostory kláštera a ve 25 letech byl zvolen za biskupa orleánského. Mezi první jeho reakce patřila slova: "Jak snadno bych mohl, omámen rozkoší světa, ztratit korunu spásy, kterou jsem si zde chtěl zajistit." Volbě se podřizoval s velkou obezřetností a skromností. Byl vzorným biskupem svého lidu. Miloval Písmo svaté a častěji si připomínal: "Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem."(1 Kor 3,19)

Pověst o něm vyvolala nespokojenost mezi dvořany Karla Martella a u vladaře ho pomlouvali. Karel Martell se rozhodl, že zestátní církevní majetek a Eucherius mu jej nechtěl vydat. Asi po 13 letech svého působení byl proto Martellem vypovězen do Kolína a nakonec do kláštera St.Truijen. Po šesti letech vyhnanství zemřel.

POZNÁMKA

I dnes se v kalendářích stále objevuje světec, který není v martyrologiu. Je to sv. Nikefor, mučedník, který zemřel r. 259

Se svým přítelem Sapriciem žili v Antiochii a pro nějakou věc se začali na sebe hněvat a vzájemně se vyhýbat, až to působilo pohoršení. Nikefor si tento nekřesťanský postoj uvědomil, vyhledal Sapricia a prosil jej o odpuštění, dovolávaje se Boha, ale marně. Z rozkazu Valeriána pak nastalo pronásledování křesťanů a Sapricius byl zajat a odsouzen k stětí. Tu jej znovu přišel Nikefor prosit o smír, ale Sapricius místo smíření odmítl věrnost Kristu a mučednickou korunu. V náhradu ji vzal na sebe Nikefor a po vyznání víry se nabídl katanům za svého přítele. Byl tedy sťat.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyacintha et Franciscus Marto (Hyacinta 1920 a František 1919); Serapion, m. Alexandriæ sub Decio cum sociis (248); martyres Tyri in Phœnicia (303); Eucherius, ep. Aurelianen (ca. 738); Tyrannio (311); Eleutherius, ep. Tornacen (ca. 530); Leo, ep. Catanen (ca. 787); Iulia Rodzińska (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.