Světci k nám hovoří...


blah. 522 španělských mučedníků

DXXII Spanish Martyrum

6. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1934 až 1937

ŽIVOTOPIS

Úvodní informace

Martyrologium dnes připomíná největší počet mučedníků – 522 blahořečených 13. 10. 2013 v Tarragoně ve Španělsku (složení skupiny v poznámce), vedle dalších 498 španělských mučedníků blahořečených 28. 10. 2007 a oslavovaných společně. Mimo těchto 1020 světců je v martyrologiu na dnešní den ještě 21 dalších, kterým je věnována pozornost. Na přečtení takového množství životopisů by tento den nestačil, proto snad nebude vadit odložení přípravy jednotlivých životopisů v této největší skupině na dobu po doplnění menšího počtu světců v ostatních dnech – „dá-li Pán“ došlo by potom i zde k doplnění mučedníků dnešního dne.

Ač památky 1020 španělských mučedníků mají společné slavení dnes, je možné si tyto mučedníky ještě připomínat jednotlivě ve dny úmrtí a vlastního přejití do Božího království.

V úvodu ke skupině mučedníků blahořečených papežem Benediktem XVI. 28. 10. 2007 byl pohled na skutečnost ohromného počtu ve Španělsku zabitých pro spojitost s vírou (duchovních osob přes 7.000). Nová, ještě větší skupina blahoslavených mučedníků ať nás vede k zamyšlení po důvodech jejich naděje, která je v jejich odvaze zřejmá.

Žili a umírali tak, jak to i po nás chce apoštol Petr, když nás vyzývá: „Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje.“ (1Petr 3,15)

Dál Petr dodává: „Je přece lépe, abyste snášeli utrpení za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného.“ V následování Ježíše je cesta do nebe skrze kříž. Důvodem naděje je spojení s Kristem v lásce, která přesahuje úplně všechno. A k tomuto vědomí a naději ať nás motivuje množství těch, kteří toto štěstí poznali.

Při beatifikaci 522 mučedníků z období pronásledování církve ve 30. letech XX. století ve Španělsku nechal papež František v Tarragoně, kde se konala, promítnout své videoposelství s názvem: „Kristus nás ,předbíháʻ v lásce“ a v něm odpovídá na otázku „Kdo jsou mučedníci? - Jsou to křesťané získaní Kristem, učedníci, kteří si dobře osvojili onu ,lásku až do krajnostiʻ, která přivedla Ježíše na kříž.“

Dále vysvětluje: „Neexistuje láska na splátky, milování po částech. Láska je naprostá, a když se miluje, miluje se do konce. Na kříži Ježíš zakusil tíži smrti, tíži hříchu, ale cele se svěřil Otci a odpustil. Mluvil nemnoho, ale daroval život. Kristus nás ,předbíháʻ v lásce; mučedníci jej napodobili v lásce až do konce. Svatí otcové říkají: ,Napodobujme mučedníky!ʻ Vždycky je třeba trochu zemřít, abychom vyšli ze sebe samých, z našeho egoismu, z našeho blahobytu, z naší lenosti, z našich smutků a otevřeli se Bohu, druhým a zvláště těm, kteří toho nejvíce potřebují.“

Tato slova papeže Františka o lásce neberme jako nějakou frázi, ale jako to, čím je zapotřebí odpovídat na Kristovu lásku. Mučedníci, nejen ti blahořečení v Tarragoně, jsou nám pro takovou lásku, která přesahuje úplně všechno, vzorem. A papež nás ke konci svého videoposelství vyzývá:

„Prosme o přímluvu mučedníky, abychom byli konkrétními křesťany, činorodými a nikoli verbálními křesťany, abychom nebyli průměrnými křesťany, kteří mají křesťanský nátěr, ale nikoli podstatu. Oni (mučedníci) nebyli křesťany jenom nátěrem, ale až do posledku. Prosme je o přímluvu, abychom uchovali pevnou víru a byli i v obtížích kvasem naděje a tvůrci bratrství a solidarity.“

POZNÁMKA

Ve skupině 522 mučedníků jsou:

• 3 biskupové

• 82 diecézních kněží

• 133 řeholních kněží z různých řádů a kongregací (např. v početnějším zastoupení jsou benediktini, kapucíni, karmelitáni i z kongregace Svaté Rodiny)

• 247 dalších zasvěcených osob z různých řeholních kongregace (mezi nimi převládá 74 saletinů a 24 milosrdných bratrů řádu sv. Jana z Boha)

• 45 řeholnic (mezi nimi je 28 vincentek - dcer křesťanské lásky)

• 3 seminaristi

• 2 kandidáti zasvěceného života

• 7 laiků

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leonardus, eremita (asi s. VI.); Felix, m. Thinisæ (s. III.); Paulus, ep. Cpolitanus (asi 351); Melanius (po r. 511); Iltutus /Farchog/, Abate e fondatore (asi 540); Callinicus, Himerius, Theodorus, Stephanus, Petrus, Paulus, Theodorus alter, Ioannes, Ioannes alter et socii, m. Hierosolymæ (638); Severus, ep. Barcinonen (asi s. VII.); Protasius, ep. Lausannen (s. VII.); Winnocus (asi 716); Stephanus, ep. Apten (1046); Theobaldus, presb. (1070); Christina Stumbelensis (1312); CDXCVIII Spanish Martyrum (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis – photo (1936); Patres Salesiani ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Scholarum Christianarum ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Maristae a Scholis ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani Discalceati ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani et Sorores Carmelitanae Missionariae ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Thomas Mkinstuba Jihyoe, m. Nagasakii (1637); DXXII Spanish Martyrum (1934 až 1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.