Světci k nám hovoří...


sv. Sofoniáš

Sophonias

3. prosince, připomínka
Postavení:prorok
Úmrtí:7. - 6. stol. př. Kr.
Atributy:stařec s delšími vlasy a vousy, nápisová páska, svíce či lucerna v ruce

ŽIVOTOPIS

Žil v Judském království jako syn Kúšiho a vnuk Gedaljáše. Tyto údaje známe ze začátku knihy nesoucí jeho jméno, která se v Bibli nachází mezi tzv. Dvanácti malými proroky SZ.

Sofoniáš prorokoval ve druhé polovině 7. století před Kristem v době krále Joziáše, který později padl v bitvě proti Egypťanům. Tento prorok tvrdě a bez příprav v 1. kapitole ohlašuje příchod dne soudu. Ve 2. kapitole ohlašuje tresty pyšným národům. Ve 3., závěrečné kapitole, která začíná slovem „běda“ se obrací sice k vlastnímu národu, protože ani ten neujde soudu, ale ty, kteří po vytříbení zůstanou, vybízí k radosti z vysvobození a z budoucí slávy.

Sofoniášovy projevy, podobně jako Jeremiášovy, jsou nejednou označovány za připravu půdy pro náboženské reformy zahájené králem Joziášem, který byl následníkem bezbožného Manasse. Přijetí pravdy a obrácení je delší proces, kritika chyb je vždy těžko přijímána a prorok se obvykle dostává do nezáviděníhodné situace. Jak pokračovala situace u Sofoniáše nevíme, ale částečně byl současníkem podstatně většího proroka Jeremiáše (pam. 1. 5.). Proroctví obou byla výzvou k obrácení a předpověděné tresty byly varováním před zatvrzelostí. Sofoniášovo proroctví je také představováno jako zaměřené proti všem formám zneužívání v náboženském životě i ve společnosti a proti kombinacím uctívání Hospodina s pohanskými tradicemi.

Den Páně - okamžik soudu - je blízko, ale dosud se nabízí alternativa přijetí Božího milosrdenství, které ve vyjádření proroka zní: „Hospodin zrušil rozsudek nad tebou“ (Sof 3,15).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus Xavier (1552); Sophonias (7. - 6. stol. př. Kr.); Cassianus, m. in Mauretania (asi 298-300); Birinus (asi 650); Lucius, eremita (s. VI./VII.); Galganus Guidotti (asi 1181); Eduardus Coleman (1678); (1860)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.