Světci k nám hovoří...


blah. Paul Josef /Lichtenberger/ Nardini

Paulus Iosephus Nardini

27. ledna, připomínka
Postavení:kněz, zakladatel kongregace
Úmrtí:1862

ŽIVOTOPIS

Narodil se 25. 7. 1821 v Germersheimu v německém Porýní svobodné matce Markétě Lichtenberger. Ta ho asi ve dvou letech předala do péče své tety Marie Barbary, která byla provdána za Itala Nardiniho. Tito manželé si Paula Josefa adoptovali a vzorně ho vychovali. V letech 1841 až 1843 studoval filozofii ve Špýru a po ní byl biskupem poslán studovat teologii na univerzitu v Mnichově. Když se vrátil do Špýru, byl 11. 8.1846 vysvěcen na jáhna a 22. 8. přijal v katedrále kněžské svěcení. Kněžskou službu začínal jako farní vikář ve Frankenthalu, pak byl regentem v Geinsheim a prefektem diecézní internátní školy ve Speyeru. Ve druhé polovině února 1851 převzal chudou farnost Pirmasens, ve které zůstal po zbytek života. Na faru si vzal také svoji vlastní matku. Jeho farnost se nacházela převážně v protestantské oblasti a tvořili ji velmi chudí obyvatelé, kteří potřebovali větší pomoc. Otec Paul Josef Nardini vynakládal velké apoštolské úsilí a oslovoval svým příkladem sebezáporu a odhodlanosti spojené s obětavostí. Jeho činnost a dovednosti mu ve spojení s kázáními a láskou k eucharistii vysloužily titul „Otec chudých“ a pověst svatosti.

Velmi ho znepokojoval stav zanedbaných dětí i starších osob, proto v roce 1853 povolal na pomoc sestry Nejsvětějšího Vykupitele z Niederbornu, aby pomohly s výchovou chudých dětí v jeho farnosti. Zároveň je poprosil, aby se staraly o nemocné a různě trpící bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Po dvou letech, snad kvůli nezvládnutelnému množství práce, byly odvolány zpět. Následně získal náhradu ve čtyřech františkánkách třetího řádu, na jejichž formaci osobně dohlížel a dal základ kongregaci „Františkánské sestry Svaté Rodiny“; pro ně také zajišťoval vše potřebné. Při své obětavé službě, když za velmi studené noci byl udělovat svátosti jednomu umírajícímu farníkovi, onemocněl plicním tyfem a 27. 1. ve věku 40 let zemřel.

Blahořečený byl 22. 10. 2006 papežem Benediktem XVI. ve Speyer v Německu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angela Merici (1540); Iulianus, m. Soræ (asi s. II.); Iulianus, m. prope Cenomanum (asi s. III. – IV.); Devota (asi 300); Marius, abbas (asi 550); Vitaliánus (672); Theodoricus, ep. Aurelianen (1022); Gilduinus (1077); Ioannes, ep. Morinen. (1130); Manfredus Settala (1217); Rosalia du Verdier de la Sorinicre (1794); Paulus Iosephus Nardini (1862); Ioannes Maria Muzei seu Senex (1887); Henricus de Ossó y Cervelló (1896); Maria a Iesu Carolina Santocanale (1923); Georgius Matulaitis (1927); Ioannes Schiavo (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.